POPRZEDNI ROZDZIAŁ

Cechy Boga

Omówmy pokrótce każdą z głównych cech Boga wymienionych na końcu poprzedniego rozdziału. Spróbujmy odpowiedzieć na trzy pytania dotyczące każdej z nich. Po pierwsze, co ta cecha oznacza? Po drugie, w którym miejscu Biblii znajdujemy nauczanie na jej temat? Po trzecie, jakie jest praktyczne zastosowanie tej doktryny dla tych, którzy są zbawieni i dla tych, którzy nie są?

Świętość

Co to oznacza?
Świętość to całkowita doskonałość i czystość Bożej natury, charakteru i działań. Bóg jest całkowicie oddzielony i wolny od zła i grzechu.

Gdzie jest to nauczane?
Ps 99,9; Ha 1,13; J 17,11; Dz 3,14; Ef 4,30; 1 P 1,15-16

Zastosowanie dla zbawionych
Powinieneś być święty (1 P 1,16). Powinieneś służyć Bogu i uwielbiać Go (Hbr 12,28-29).

Zastosowanie dla niezbawionych
Twoje grzechy muszą być przebaczone, zanim pójdziesz do nieba (Obj 21,27).

Prawość i sprawiedliwość

Co to oznacza?
Boża prawość to Jego świętość w działaniu. On musi okazać grzesznikowi swój gniew i musi nagrodzić sprawiedliwość. On jest zupełnie sprawiedliwy i zawsze robi to, co prawe.

Gdzie jest to nauczane?
1 Mż 18,25; 5 Mż 32,4; Ezd 9,15; Ps 11,4-7; Ps 145,17; So 3,5; J 5,30, Rz 2,2

Zastosowanie dla zbawionych
Bóg zawsze będzie dotrzymywał swego słowa i obietnic, które dał (Ne 9,7-8). Bóg cię nagradza, gdy pracujesz dla Niego i dla innych (Hbr 6,10). Bóg chce, abyś był prawy i sprawiedliwy.

Zastosowanie dla niezbawionych
Będziesz osądzony przez Boga, jeżeli nie zaufasz Chrystusowi (Rz 1,16-18). Jeśli zaufasz Chrystusowi, Bóg ci wybaczy (Rz 3,24-26).

Miłość

Co to oznacza?
Miłość Boga jest cechą, która wyraża się w pragnieniu najwyższego dobra dla swego stworzenia. Obiektami Jego miłości są jego Syn (J 17,24), świat (J 3,16) i ludzie (J 16,27). Jego miłość zamanifestowana została poprzez śmierć Jego Syna (J 3,16), wybaczenie przewinień (Iz 55,7), troszczenie się o Jego ludzi (Iz 63,7) i karanie swego ludu (Hbr 12, 6-11).

Gdzie jest to nauczane?
2 Mż 34,6; Ps 25,6; 36,7-10; 51,1; Oz 11,1-4; Mt 5,44-45; J 3,16; 1 J 3,16-17; 1 J 4,8 i 16.

Zastosowanie dla zbawionych
Dziękuj Mu i uwielbiaj Go za Jego miłość (Kol 1,12-14; 1J 3,1). Powinieneś coraz bardziej kochać Boga (1 J 4,19). Powinieneś kochać innych, nawet swoich wrogów (Mt 5,44-48).

Zastosowanie dla niezbawionych
Bóg cię kocha – posłał swojego Syna, by umarł za twoje grzechy – i chce cię zbawić (J 3,16; Rz 5,8).

Łaska

Co to oznacza?
Łaska jest okazywaniem przychylności człowiekowi, który absolutnie na nią nie zasłużył. Wyraża się poprzez dar życia wiecznego i wielu błogosławieństw danych pokutującej osobie.
Dwa główne aspekty łaski nauczane w Biblii to łaska, która zbawia grzesznika (Ef 2,8-10) i łaska pomocna każdemu wierzącemu w codziennym życiu (2 Kor 12,9).

Gdzie jest to nauczane?
Dz 20,24 i 32; Rz 11,6; 2 Kor 8,9; 9,8; 9,14; Tt 2,11; 1 P 4,10.

Zastosowanie dla zbawionych
Bądź wdzięczny za łaskę, która cię zbawiła (1 Kor 1,4). Polegaj na codziennych „dostawach” łaski, by żyć dla Boga (2 Kor 12,9). Bądź łaskawy dla innych.

Zastosowanie dla niezbawionych
Zbawionym możesz być tylko łaską Boga, a nie przez swoje własne uczynki czy zasługi (Ef 2,8-9).

Miłosierdzie

Co to oznacza?
Boże miłosierdzie ratuje grzesznika od sądu, na który prawnie zasługuje. Łaska Boża daje grzesznikowi to, na co nie zasługuje. Miłosierdzie nie daje grzesznikowi tego, na co zasługuje. Miłosierdzie usuwa winę i karę za grzech (1 Tm 1,13-16), łaska przypisuje sprawiedliwość wierzącemu (Rz 3,24).

Gdzie jest to nauczane?
5 Mż 4,31; Ps 62,12, 86,15; 103,8, 145,8.

Zastosowanie dla zbawionych
Chwal Boga i dziękuj Mu za Jego miłosierdzie (Ps 108,3-4). Bądź miłosierny dla tych, którzy są ci nieprzychylni (Mt 5,7).

Zastosowanie dla niezbawionych
Pomimo tego, co zrobiłeś, Bóg ci przebaczy, jeśli będziesz pokutował i wierzył Chrystusowi (1 Tm 1,13-16).

Cierpliwość

Co to oznacza?
Kiedy wystąpimy przeciwko Bogu, On nas nie osądza natychmiast – na tym polega Jego cierpliwość. Cierpliwość oddala egzekucję sądu, ale niekoniecznie wyklucza go. Cierpliwość Bożą można też nazwać wytrwałością i wytrzymałością.

Gdzie jest to nauczane?
Dz 13,18; 14,16-17; Rz 2,4; 15,5; 1 P 3,20; 2 P 3,9.
Cierpliwość Boga obrazuje nam Jego stosunek do grzeszników (Dz 14,16; Rz 2,4; 1 P 3,20; 2 P 3,9), Izraela (Dz 13,18) i nas, jako Jego ludu (Ps 86,15-16; Jon 4,4-11).

Zastosowanie dla zbawionych
Rozmyślaj nad Bożą cierpliwością i podziwiaj ją (2 P 3,15). Nie wykorzystuj jej (Rz 2,4). Wychwalaj i uwielbiaj Boga za Jego cierpliwość (Ps 145,8-10). Dziękuj Bogu, że jest cierpliwy w stosunku do ciebie (1 Tm 1,12-16). Proś Boga, by ci pomagał być cierpliwym w stosunku do innych (Ga 5,22; Kol 3,12).

Zastosowanie dla niezbawionych
Bóg jest cierpliwy w stosunku do ciebie i drzwi zbawienia są stale otwarte, ale nie czekaj – Jego cierpliwość może się skończyć (2 P 3,9-10).

Majestat

Co to oznacza?
Słowo to pochodzi od łacińskiego majestas, co oznacza wielkość. Kiedy przypisujemy Bogu majestat, uznajemy i ogłaszamy Jego wielkość, chcemy Go także uwielbiać.

Gdzie jest to nauczane?
1 Krn 29,4-13; Ps 95,3-6; Ez 1,26-28; 1 Tm 6,14-16; Obj 1,10-18; Obj 4 i 5.

Zastosowanie dla zbawionych
Zastanawiaj się nad Bożym majestatem (Ps 77,11-20). Bądź cichym i pełnym czci w Bożej obecności (Hab 2,20). Uwielbiaj Boga pełnego majestatu (1 Krn 29,13). Bądź Mu posłuszny (2 Mż 3,2-10; 4,20; Obj 4,10; 5,14).

Zastosowanie dla niezbawionych
Mocny Król Królów będzie cię sądził, jeśli nie pokłonisz się przed Nim i nie zaufasz Jego Synowi, Jezusowi Chrystusowi (Dz 17,30-31).

Suwerenność

Co to oznacza?
Bóg panuje nad całym swoim stworzeniem. Ma prawo do postępowania według własnych decyzji. Kontroluje wszystko i wszystkich. Może zrobić i robi to, co zechce. Nic się nie dzieje bez Jego zgody. Bóg siedzi na tronie wszechświata, sprawując rządy według postanowienia swojej woli (Ef 1,11). Bóg ma plan dla świata i dla ludzkości, do którego dąży; nikt i nic nie jest w stanie tego zmienić lub zniszczyć. Bóg nigdy nie jest rozczarowany, nieusatysfakcjonowany, pokonany czy zdetronizowany. Aby być wszechwładnym, Bóg musi być suwerennym, wszechwiedzącym i wszechobecnym. Ale suwerenność Boga jest większa niż wszystkie cechy, które w niej są zawarte. Właściwie ta doktryna daje znaczenie wszystkim innym doktrynom i przez wielu teologów jest uważana za fundamentalną. Bóg jest suwerenem stworzenia (Ps 95,3-6; 139,14; Obj 4,11), opatrzności i kontroli (1 Krn 29,11; Ps 103,19; Hbr 1,3), zbawienia (Dz 4,28), nawracania (J 6,37 i 44; Dz 16,14). Całe stworzenie jest pod Jego kontrolą.

Gdzie jest to nauczane?
1 Krn 29,11-12; Ps 24,1; 46,10; 47,7; 115,3; 135,6; Iz 46,10; Ef 1,11.

Zastosowanie dla zbawionych
Zrozumienie Bożej suwerenności powinno cię zachęcać do uwielbiania Boga (1 Krn 29,10-13). Zrozumienie Bożej suwerenności będzie cię pocieszało i dawało ci pokój w czasach próby, trudności, pokuszeń i cierpienia (Iz 26,3-4). Zrozumienie Bożej suwerenności da ci zachętę do ewangelizowania (Dz 18,9-10). Zrozumienie Bożej suwerenności da ci głębokie poczucie bezpieczeństwa (Rz 8,31-39).

Wszechmoc

Co to oznacza?
Bóg może wszystko, czego tylko zapragnie. Nie ma dla Niego rzeczy niemożliwych lub za trudnych.

Gdzie jest to nauczane?
1 Mż 17,1; 18,14; Jr 32,17 i 27; Mt 19,26; Mk 10,27; Łk 1,37; Ef 3,20.

Zastosowanie dla zbawionych
On jest w stanie ustrzec cię przed upadkiem (Jud 24; 2 Tm 1,12), pomóc ci w przezwyciężeniu pokus (Hbr 2,18), zaspokoić twoje potrzeby (2 Kor 9,8), pomóc ci wzrastać duchowo (Ef 3,16-20), wskrzesić twoje ciało z martwych i przemienić je (Flp 3,21).

Zastosowanie dla niezbawionych
On jest w stanie cię zbawić (Hbr 7,25).

Wszechwiedza

Co to oznacza?
Bóg wie wszystko. Zna przeszłość, teraźniejszości i przyszłość. Jego wiedza jest doskonała i całkowita. On nigdy nie popełnia błędów. Nikt i nic nie może być przed Nim ukryte.

Gdzie jest to nauczane?
1 Mż 18,13-15; Ps 139,2-6; Prz 15,3; Mk 2,8; Rz 11,33; Hbr 4,13; 1 J 3,20.

Zastosowanie dla zbawionych
On zna wszelkie twoje potrzeby i problemy i może ci pomóc (Hbr 4,13-16). On zna drogę, którą masz iść i chce cię nią prowadzić (Iz 30,21). On wie, gdzie jesteś i co robisz, więc bądź ostrożny (Prz 15,3)!

Zastosowanie dla niezbawionych
Nie możesz ukryć swojego grzechu przed Bogiem. On wie o nim, ale jest gotowy, by ci przebaczyć (1 Krn 28,9).

Wszechobecność

Co to oznacza?
Bóg jest wszędzie. Jednak nie jest On obecny wszędzie w ten sam sposób. Jest wszędzie, ale jego istnienie personalne dotyczy nieba i serc wierzących.

Gdzie jest to nauczane?
1 Krl 8,27; Ps 139, 7-12; Iz 66,1; Jr 23,23-24; Dz 7,48-49.

Zastosowanie dla zbawionych
Nigdy nie jesteś sam, Bóg jest z tobą wszędzie (Iz 43,2). Bądź ostrożny dokąd idziesz, Bóg też tam jest (Ps 139,7).

Zastosowanie dla niezbawionych
Nie możesz uciec przed Bogiem, uniknąć Go (Jr 23,24).

Wierność

Co to oznacza?
On jest wierny swojemu planowi i programowi. Kiedy powołuje nas do zrobienia czegoś, zawsze wyposaża nas w to, czego potrzebujemy (1 Tes 5,24). On jest wierny swemu wybranemu narodowi (5 Mż 7,6-9; 1 P 2,9) i nigdy go nie zawiedzie. On jest wierny swoim obietnicom (2 Tm 2,11-13). Zawsze dotrzymuje obietnicy danej w swoim Słowie; obietnic danych swemu ludowi (Hbr 13,5b) i obietnic danych każdemu chrześcijaninowi.

Gdzie jest to nauczane?
4 Mż 23,19; 5 Mż 7,9; Ps 36,5; 89,8; Tr 3,23; 1 Kor 1,9; 10,13; 1 Tes 5,24; 2 Tes 3,3; 2 Tm 2,13; 1 P 4,19; 1 J 1,9.

Zastosowanie dla zbawionych
Wierz Bogu, bo On nigdy cię nie zawiedzie (Ps 37,25; 1 P 4,19). Bądź pewny, że każda obietnica, jaką Bóg dał, zostanie wypełniona (2 Kor 1,20; 2 Tm 2,13). Bądź wierny cały czas (1 Kor 4,2) i dochowaj swoich obietnic (Prz 14,5).

Zastosowanie dla niezbawionych
Bóg obiecał cię zbawić, jeśli zaufasz Jezusowi Chrystusowi (J 3,16); zaufaj Mu dzisiaj. Bóg obiecał, że będziesz stracony na wieki, jeśli nie zaufasz Jezusowi Chrystusowi (J 3,36).

Mądrość

Co to oznacza?
Bóg wie, co jest dla nas najlepsze. Zna sposób, w jaki możemy osiągnąć cel naszego życia. Pracuje nad tym, by tak się stało. Pozwala na zaistnienie różnych sytuacji w naszym życiu, które mogą się wydawać nieprzyjemne, ale zaprowadzą nas jednak do miejsca, które jest dla nas najlepsze.

Gdzie jest to nauczane?
Hi 12,13; Ps 104,24; Iz 40,13-14; 40,27-28; Rz 11,33-36; 16,27; 1 Kor 1,24 i 30; Ef 3,10; Kol 2,3; 1 Tm 1,17.
Życie Józefa jest dobrym przykładem mądrości Boga – było ono lekcją, której Józef się nauczył (1 Mż 45,5 i 7-8; 50,20).

Zastosowanie dla zbawionych
Bóg wie, co jest dla ciebie najlepsze i kontroluje wszystkie wydarzenia w twoim życiu. One zaistniały dla twego dobra i Jego chwały (Rz 8,28). Ufaj Mu nawet w ciemnościach. Powierz swoją rękę w Jego i bądź spokojny (1 P 4,19). Akceptuj wszystko, cokolwiek się dzieje z radością i spokojem. Nie poddawaj się i nie gorzkniej (1 Kor 12,7-10). Odrzuć własną mądrość i wierz Mu (Jk 1,5-8). Uwielbiaj Go i dziękuj Mu za Jego mądrość i prowadzenie (Rz 11,33-36; 1 Tm 1,17).

Zastosowanie dla niezbawionych
Wszystkie okoliczności w twoim życiu, dobre czy złe, zostały dopuszczone przez Boga, by cię zachęcić do zwrotu ku Niemu i zaufaniu Jezusowi Chrystusowi jako twojemu Zbawicielowi (Hi 36,4-12; Rz 2,4).

Zazdrość

Co to oznacza?
Bóg kocha swoje dzieci i oczekuje ich miłości i posłuszeństwa. Nie chce, abyśmy kochali i naśladowali innych bogów. Boża zazdrość to gorliwość w opiekowaniu się relacją miłości dla naszego dobra i Jego chwały. On chce zabezpieczyć i trzymać blisko siebie to, co kocha. Zazdrość człowieka jest zaprzeczeniem Bożej zazdrości. Oznacza ona, że człowiek chce tego, co inni posiadają i nienawidzi ich, gdyż nie może tego mieć.

Gdzie jest to nauczane?
2 Mż 20,3-5; 34,14; Joz 24,19; Ps 79,5; Łk 14,26; J 2,13-17; 1 Kor 10,22.

Zastosowanie dla zbawionych
Bogu należy się pierwsze miejsce w twoim życiu (5 Mż 6,4-5; Mk 12,29-30). Uwielbiaj tylko Jego (2 Mż 20,5).

Zastosowanie dla niezbawionych
Zgrzeszyłeś nie oddając Bogu należnego Mu miejsca w swoim życiu, ale On ci wybaczy, jeśli do Niego przyjdziesz i zaufasz Jezusowi Chrystusowi (5 Mż 4,23-29).

Stałość

Co to oznacza?
Niemożliwe, by natura, cechy i wola Boga uległy zmianie.

Gdzie jest to nauczane?
1 Sm 15,29; Ps 102,26-27; Ml 3,6; Hbr 1,12; 13,8; Jk 1,17.

Zastosowanie dla zbawionych
Bóg Biblii jest taki sam dzisiaj i może pomóc ci w rozwiązaniu twoich problemów (Hbr 13,5-8).

Zastosowanie dla niezbawionych
Zbawił On ludzi takich jak strażnik więzienny z Filippi, który zaufał Chrystusowi. On się nie zmienił i chce uczynić to samo dla ciebie (Hbr 7,24-25).

KOLEJNY ROZDZIAŁ