POPRZEDNI ROZDZIAŁ

Doktryny o Bogu

Głównym celem wierzącego powinno być poznawanie Boga, uwielbianie Go i wywyższenie na podstawie prawd zawartych w Biblii. Jednak jednym z największych problemów współczesnego chrześcijaństwa jest brak wiedzy o charakterze i naturze Boga.

Biblia naucza doktryn o Bogu przez:

 • zaakcentowanie Jego obecności
  Bóg jest, istnieje (1 Mż 1,1; Hbr 11,6).
  On się objawił w:
  • stworzeniu (Ps 19,1; Ps 139,14; Dz 14,16-17; Rz 1,19-20);
  • naszym sumieniu (Rz 2,14-15);
  • Jezusie Chrystusie (2 Kor 4,6; Kol 1,15-17; Hbr 1,1-3);
  • Biblii (1 Mż 1,1; 5 Mż 29,29; Ps 19,7-11; J 17,8; 20,30-31; 2 Tm 3,16).
 • wytłumaczenie Jego natury
  Bóg jest duchem (J 4,24) od wieczności. Jest On niewidzialny i nie ma ciała (J 1,18; Kol 1,15; 1 Tm 1,17; 6,16; 1 J 4,12), więc nie możemy widzieć Boga Ojca lub Boga Ducha Świętego. Ta prawda o Bogu jest trudna do zrozumienia.Musimy pamiętać o kilku faktach dotyczących duchowej natury Boga:
  • On jest zupełnie inny od nas;
  • Bóg Ojciec i Duch Święty nie posiadają ciał i są niewidoczni.

  Będziemy widzieć Boga Syna, gdyż przyszedł On w ciele 2000 lat temu i po raz pierwszy Bóg przyjął ludzkie ciało i ludzką naturę. Bóg Syn stale ma swoje ciało, ale jest to obecnie ciało uwielbione. Jest On widocznym obrazem niewidzialnego Boga (J 14,8 i 9; Kol 1,15). Widząc Boga Syna, widzimy dokładne odbicie Boga Ojca (J 1,18; 14,9, Hbr 1,3) i w tym znaczeniu będziemy oglądać Ojca.

  Bóg się objawiał od czasu do czasu w Starym Testamencie i był widziany przez ludzi takich jak Mojżesz, Izajasz, Ezechiel, jednak postać widzialną przyjął w Jezusie Chrystusie, swoim Synu (por. Iz 6,1; J 12,37-41);

  • Bóg jest bardzo blisko wierzącego (Jr 9,24)
   On może być poznany (J 17,3), On przemawia (J 17,17), słucha (Mt 6,6) i chce naszej społeczności (Mch 6,8).
   Jest to nowa prawda dla ludzi, którzy uważają, że Bóg jest kimś dalekim, odległym;
  • jest tylko jeden Bóg
   Naucza tego cała Biblia (5 Mż 6,4; Iz 44,6-8, 45,4; 1 Kor 8,4; 1 Tm 2,5);
  • Bóg jest Trójjedyny
   Każda z trzech postaci jest Bogiem w całości. Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty nie są trzema różnymi wyrażeniami Boga w zależności od zadania czy działania. Są to trzy oddzielne Osoby, choć nie ma trzech różnych Bogów.

  Stary Testament udziela wskazówek pozwalających zrozumieć istotę Trójcy Świętej:

  • 1 Mż 1,26; Iz 6,8 – w obu wersetach została użyta liczba mnoga;
  • 4 Mż 6,24-26 – potrójne błogosławieństwo;
  • 1 Mż 22,11; Joz 5,13-15 – pojawienie się Anioła Pana. Była to postać Jezusa sprzed Jego wcielenia; był On nazwany Bogiem lub Panem.

  Nowy Testament zawiera jasne nauczanie odnoszące się do Trójcy Świętej:

  • formuła chrztu w Mt 28,19;
  • błogosławieństwo apostolskie w 2 Kor 13,14;
  • głos Ojca, zstąpienie Ducha i ujawnienie Syna – występują razem w Mk 1,19-11;
  • wiele wersetów takich jak: J 14,16; 1 Kor 12,4-6; Ef 4,4-6; 2 Tes 2,13-14; 1 P 1,2 łączy trzy Osoby w jedność.

  Biblijne symbole Boga:

  • 5 Mż 32,11
   Orzeł jest symbolem Boga Ojca, szczególnie w Starym Testamencie. On jest ponad nami, nosi nas na swoich skrzydłach, podtrzymuje nas przed upadkiem;
  • Mt 23,37
   Kokosz jest symbolem Boga Syna, szczególnie w ewangeliach. On jest wśród nas, ochronę przed sądem znajdziemy pod Jego skrzydłami;
  • J 1,32
   Gołębica jest symbolem Ducha Świętego, szczególnie w Dziejach Apostolskich i listach. On mieszka w nas i troszczy się o nas.
 • wyszczególnienie Jego dzieł
  Dzieła Boga mogą być podzielone na trzy grupy:
  • dzieło stworzenia – stworzył On świat z niczego w ciągu 6 dni (1 Mż 1 i 2) i tworzy ludzi dzisiaj (Iz 42,5; Ps 139,13-16; Dz 17,24-26);
  • dzieło opatrzności – Bóg podtrzymuje i kontroluje wszystko (Ne 9,6; Ps 103,19; Ef 1,11; Kol 1,17; Hbr 1,3): moce natury i wszelkich swoich stworzeń (Ps 29,1-11; 135,6-7; 147,8; 148,7-10), wszystkich ludzi (Hi 14,5; Ps 33,14-15; 75,6-7), narody i władców (5 Mż 32,8; Ps 22,28, Prz 21,1), historię (Dn 4,34-35; Dz 17,26), okoliczności (Prz 16,33; Am 3,6; Jon 1,7; Mt 6,25-34), szatana (Hi 1,6-12; Obj 20,2-3 i 7-10).
  • dzieło odkupienia – było ono częścią planu Ojca (Dz 4,24-28; Ef 1,4-6; 3,11; 2 Tm 1,9; Tt 1,2; 1 P 1,20), zostało dokonane przez Syna (Mt 20,28; Dz 20,28; 2 Kor 5,21; Hbr 2,14-15; 1 P 1,18-19), jest stosowane przez Ducha Świętego, który przekonuje grzeszników (J 3,3-8; 16,8-11; Dz 16,14; Tt 3,5-6; 1 P 1,2);
 • określenie Jego cech
  Cechy Bożej natury to: świętość, prawość i sprawiedliwość, miłość, łaska, miłosierdzie, cierpliwość, majestat, suwerenność, wszechmoc, wszechwiedza, wszechobecność, wierność, mądrość, zazdrość i stałość.

Studiowanie Bożego charakteru może być wielkim błogosławieństwem dla tego, kto będzie chciał spędzić czas, by uczynić to dokładnie. Pomoże to w lepszym poznaniu Boga i uwielbianiu Go.

KOLEJNY ROZDZIAŁ