Quiz biblijny

 

Jak dobrze znasz Pismo Święte?

Sprawdź odpowiedzi poniżej albo KLIKNIJ TU i spróbuj rozwiązać quiz sam. 

 

1. W jakich językach była napisana Biblia?

A. hebrajski, syryjski i grecki

B. hebrajski, grecki i koptyjski

C. hebrajski, aramejski i grecki

D. hetycki, hebrajski i grecki

 

2. Na jakich kontynentach dzieją się wydarzenia biblijne?

A. Azja, Europa

B. Europa, Afryka, Azja

C. Azja, Europa, Ameryka Północna

D. Afryka, Europa

 

3. Który prorok ze Starego Testamentu jest nazwany wieszczem Chrystusa?

A. Eliasz

B. Habakuk

C. Izajasz

D. Joel

 

4. Które Ewangelie Nowego Testamentu są nazwane synoptycznymi?

A. Mateusza, Łukasza, Jana

B. Marka, Jana, Łukasza

C. Łukasza, Marka, Mateusza

D. Jana, Mateusza, Marka

 

5. Które dwie księgi Nowego Testamentu mają prawie identyczną strukturę?

A. Ewangelia wg Św. Jana i Apokalipsa Św. Jana

B. List do Efezjan i Kolosan

C. List do Filipian i Kolosan

D. Pierwszy List do Koryntian i List do Galatów

 

6. Z jakim narodem Izrael walczył w Księdze Sędziów?

A. Egipcjanami

B. Edomitami

C. Kananejczykami

D. Syryjczykami

 

7. Które księgi należą do dwunastu Mniejszych Proroków?

A. Amosa, Joela, Ezechiela, Habakuka

B. Nahuma, Jonasza, Joela, Sofoniasza

C. Ozeasza, Malachiasza, Zachariasza, Daniela

D. Micheasza, Ezdrasza, Nahuma, Habakuka

 

8. Do jakiego stronnictwa należał Szaweł?

A. Esseńczyków

B. Zelotów

C. Saduceuszy

D. Faryzeuszy

 

9. Kim dla Św. Pawła był Jezus Chrystus?

A. Faryzeuszem

B. Nauczycielem żydowskim

C. Zbawicielem i Panem

D. Saduceuszem

 

10. W jaki sposób człowiek dostępuje zbawienia według Nowego Testamentu?

A. Przez uczynki

B. Łaską i przez uczynki

C. Przez uczynki i wiarę

D. Łaską przez wiarę

 

Zapraszamy na bezpłatny kurs online z e-trenerem.

Przyjrzyj się temu, co jest sednem przyjścia Jezusa na świat i jaki może mieć wpływ na Twoje życie.
Kliknij tu.